Welkom bezoeker
E-mail adres:
Wachtwoord: (vergeten?)
Nog niet geregistreerd?
Fabrikanten
Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 -- Toepassing
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing, waarvan iedere klant bij een transactie met AMBUPC steeds verklaart kennis te hebben genomen. Het niet toepassen door de verkoper van één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden mag niet door de koper als een verzaking aan deze algemene voorwaarden geïnterpreteerd worden.
Artikel 2 -- Levering
Transportkosten zijn kenbaar gemaakt op de website, deze zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, prijsstijgingen en overmacht. AMBUPC  behoudt zich het recht voor deze prijzen te veranderen ter allen tijden. Spoedzendingen zijn steeds op kosten van de koper. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt in geen enkel geval als uiterlijke termijn. AMBUPC  kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de website of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail, of telefonisch, of per fax worden gemeld. Leveringen vinden plaats op het door de klant, tijdens de totstandkoming van de overeenkomst, opgegeven adres. Deze risicoregeling geldt dat het risico over gaat op de klant op het moment dat de bestelling aan de vervoerder is afgegeven. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. De klant zal AMBUPC waarschuwen voor de levering indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die door de klant wordt gehuurd. Desgevallend zal hij de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken, zodat AMBUPC hem op zijn eigendomsvoorbehoud kan wijzen.
Artikel 3 -- Prijzen
BTW, taksen en andere belastingen vallen ten laste van de klant en zijn steeds inbegrepen in de prijs, tenzij anders aangegeven. Prijsoffertes en folders worden steeds als inlichting gegeven en zijn nooit bindend. Alle gegevens, ook de prijzen, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, prijsstijgingen, overmacht en zolang de voorraad strekt. De opgegeven prijzen zijn steeds geldig op het moment van datering van de offerte of factuur en hebben geen link naar prijzen in de toekomst. In opgegeven prijzen zijn nooit extra werkzaamheden voorzien zoals levering en installatie ter plaatse, installatie van programma's, kopiëren van gegevens vanaf andere computers, opleiding in gebruik van de aangekochte hard- en software e.d. Voor deze tarieven kan steeds contact met AMBUPC worden opgenomen. De afbeeldingen, maten, gewichten, en technische gegevens welke in onze catalogi, folders, offertes, fax, internet website e.d. vermeld zijn slechts ter inlichting en zijn nooit bindend.Alle offertes zijn vrijblijvend. Een aankooporder waarmee wordt ingegaan op een aanbieding doet geen koopovereenkomst ontstaan. Daartoe is een schriftelijke orderbevestiging door de leverancier vereist.
 
Artikel 4 -- Betalingsvoorwaarden
Alle facturen zijn steeds contant betaalbaar tenzij anders is overeengekomen. In geval van wanbetaling is de koper, zonder enige ingebrekestelling: een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €25,00. Bovendien zal bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege: een rente verschuldigd zijn van 1,5% per maand op het factuurbedrag te reken vanaf factuurdatum, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend. De niet-betaling (op de vervaldag) van een enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 5 -- Producten
Gekochte goederen worden niet teruggenomen tenzij deze fouten vertonen welke onder de garantievoorwaarden van de fabrikant of importeur vallen. Omruil is enkel mogelijk op vertoon van het aankoopbewijs en indien de originele verpakking niet werd geopend. De klant mag afwijken van standaarden, hij moet dit dan kenbaar maken VOOR de bevestiging van de bestelling, AMBUPC zal hiervoor de nodige wijzigingen doen in het mate van het mogelijke, beoordeeld door AMBUPC. Het desgevallend niet kunnen naleven van deze wijzigingen, kan niet leiden tot een opzegging van de bestelling noch een compensatie van enige aard. Installatie van hard- en software, zo als genoteerd op de verkoopsovereenkomst, is opgenomen in de overeengekomen prijs. Meegeleverde software wordt niet geïnstalleerd. Er wordt verondersteld dat de klant op de hoogte is dat bepaalde hard- of software al dan niet bruikbaar is op het door hem gekozen computersysteem. De klant verbindt er zich toe om inlichtingen te vragen indien deze twijfelt over bepaalde aan te kopen hard- en software op het moment van het vastleggen van de verkoopsovereenkomst. Na het vastleggen van de verkoopsovereenkomst kunnen hier geen klachten meer over aanvaard worden. Alle oem  producten kunnen enkel aangekocht in combinatie met desbetreffende hardware. Indien u toch enkel een oem product besteld zal u op de hoogte worden gebracht van deze reglmentering en zal uw bestelling worden geannuleerd of indien u wenst kan u de desbetreffende hardware extra aankopen .
Artikel 6 -- Bestellingen
Alle producten zijn op bestelling via een schriftelijke verkoopsovereenkomst. Zonder deze verkoopsovereenkomst is een afhaling of levering van de gekochte goederen niet mogelijk. Van zodra de bestelde goederen ter beschikking zijn zal AMBUPC de klant daarvan op de hoogte brengen. Wanneer de bestelde goederen binnen een termijn van 14 dagen, nadat de klant op de hoogte gebracht werd, niet is afgehaald zal verondersteld worden dat de klant de verkoopsovereenkomst wenst te verbreken. AMBUPC behoud zich het recht voor de goederen te verkopen.
Artikel 7 -- Verzakingsrecht
De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is vóór het einde van de in § 1 bedoelde verzakingstermijn van zeven werkdagen;
2° betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;
3° betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken;.
Artikel 8 -- Garantie

AMBUPC  verbindt er zich toe steeds de garantie verstrekt door de fabrikant of importeur te hanteren, tenzij anders vermeld. Bepaalde fabrikanten of importeur hanteren de 'on site' waarborg, in dit geval dient de klant zelf contact op te nemen met de fabrikant of importeur. Goederen met een aankoopprijs lager dan 20 euro zullen enkel worden omgeruild indien het defect wordt vastgesteld binnen een tijdspanne van 7 dagen na aankoop. De garantie is meestal van het "carry-in" type en geldt op onderdelen en uurloon, d.w.z. de klant dient het materiaal aan te bieden bij AMBUPC . Na het constateren van de fout in onze technische dienst worden de voor garantie in aanmerking komende onderdelen hersteld of vervangen. Eventueel dienen wij het materiaal aan de fabrikant of importeur op te sturen voor herstelling of omruiling. De administratie- en transportkosten hiervoor zijn niet inbegrepen in de garantie. Eventuele vervoerskosten tussen de klant en AMBUPC  zijn eveneens niet inbegrepen in de garantie. Het herstellen of vervangen van één of meerdere onderdelen is niet een reden tot verlenging van de garantieperiode. Tijdens de duur van herstellingen kan de klant geen schadevergoedingen eisen AMBUPC  voor het onbeschikbaar zijn van de onderdelen het gehele systeem. Om aanspraak te kunnen maken op garantie moeten de goederen steeds aangeboden worden in de originele verpakking en voorzien van alle toebehoren (handleidingen, CD's, diskettes, kabels, e.d.). Eveneens dient het geldige aankoopbewijs voorgelegd te worden aan AMBUPC . De garantie dekt alleen defecten die kunnen optreden bij "normaal" gebruik. Defecten die voortkomen uit verkeerd gebruik, of onoordeelkundige technische ingrepen (vb. low-level formatteren van de harddisk, ondeskundig gemonteerde uitbreidingen, door statische elektriciteit vernielde componenten, verkeerde montage, e.d.) vallen steeds buiten garantie. Gebruik in extreme omstandigheden (zeer hoge of zeer lage temperaturen, zeer stoffige of vochtige omgeving) vallen buiten garantie. Nieuwe onderdelen die mogelijk defect zijn geraakt bij montage door de klant worden nooit direct omgeruild, maar maken steeds het voorwerp uit van een nader onderzoek betreffende de oorzaak van het eventuele defect. Uitgesloten van iedere aanspraak op garantie zijn: - Defecten die door beschadiging, foutieve aansluiting of verkeerde bediening zijn ontstaan. - Slecht of niet functioneren van een toestel door wijzigingen aangebracht in geïnstalleerde software of CMOS-setup. - Ingrepen uitgevoerd aan het apparaat door de klant of een onbevoegde derde. - Vroegtijdige slijtage te wijten aan abnormaal gebruik - Schade veroorzaakt door overmacht. (Blikseminslag, water- en brandschade) - Schade ontstaan door transport bij gebrek aan de originele verpakking. - Schade veroorzaakt door virusinfectie. - Apparatuur waarvan het waarborgzegel werd verbroken, het serienummer of een geldigheidsdatum onherkenbaar werd gemaakt of verwijderd.Bij garantie van A-merk systemen (laptops , desktops,... ) moet de consument zelf contact opnemen met de fabrikant - producent, deze zal dan ook bepalen of het product in garantie is. AMBUPC zal geen enkel extra garantie geven op de verkochte A-merken (garantie bepaald door de producent ) daar we deze niet zelf assembleren.  RMA aanvragen kunnen enkel per mail - schriftelijk aangevraagd worden na goedkeuring van de aanvraag door ons kan je het product binnenbrengen  - opsturen. De datum van aflevering - ontvangst van de goederen is beslissend voor het bepalen of deze binnen de garantie periode valt dwz indien het product ons bereikt vanaf 1 dag na het aflopen van de garantieperiode u geen aanspraak meer kan maken op de garantie ondanks dat u de RMA aangevraagd hebt binnen de garantieperiode. Na RMA aanvraag moet u de producten binnen de 14 dagen opsturen en door ons ontvangen worden indien dit niet gebeurt ,moet u opnieuw een nieuwe RMA aanvragen .

Artikel 9 -- Technische dienst
- AMBUPC  verricht herstellingen of uitbreidingen aan computers en toebehoren, al dan niet bij ons aangekocht. - Alle werkzaamheden gebeuren tegen uurtarief. Vraag AMBUPC  inlichtingen over de geldende tarieven. - Wanneer u goederen aanbiedt in onze technische dienst krijgt u een herstelbewijs. Zonder dit bewijs is geen afhaling mogelijk. - AMBUPC  is niet verantwoordelijk voor de toestand van de goederen na ontvangst. - Goederen die 3 maanden na de datum vermeldt op het herstelbewijs niet afgehaald zijn, worden als eigendom van AMBUPC  beschouwd en afgevoerd. - In geen geval kan AMBUPC  verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van gegevens, de klant wordt verondersteld back-ups van de software genomen te hebben alvorens een toestel ter herstelling of uitbreiding aan te bieden. - Een eventueel vermelde streefdatum voor afwerking is slechts indicatief en niet bindend voor AMBUPC . - Niet te voorziene oorzaken, zoals niet tijdig beschik- of verkrijgbaar zijn van te vervangen onderdelen, kunnen voor vertragingen zorgen. - Om wettelijke redenen kan enkel AMBUPC software installeren indien de originele licentie binnengebracht wordt. - Wanneer de klant een herstelling niet laat uitvoeren wegens te hoge kosten, worden bestekkosten aangerekend volgens 'duur' en de opmaak ervan. - Voor materiaal van een merk buiten ons gamma kan het gebeuren dat wij geen wisselstukken kunnen leveren. - Nieuwe onderdelen, door klant gemonteerd, welke niet correct zouden werken kunnen door onze technische dienst nagezien worden. Blijken deze niet defect, worden montage- of bestekkosten in rekening van klant gebracht. AMBUPC is geenszins verantwoordelijkheid voor schade geleden door de klant tengevolge van een defect of slecht functionerend apparaat (al dan niet in garantie), hieronder vallen gegevensverlies, inkomstenderving, brandschade e.d.
Artikel 10 -- Eigendomsvoorbehoud
Tot einde volledige betaling dwz betaling van de hoofdsom, kosten en intresten blijven de goederen in hun totaliteit eigendom van AMBUPC . De koper is ertoe gehouden de betreffende goederen geïndividualiseerd te bewaren tot de datum van volledige betaling. De koper is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door de AMBUPC  geleverde zaken een pandrecht te verlenen.
Artikel 11 -- Klachten - Aansprakelijkheid
Onmiddellijke na ontvangst van de zending dient de koper na te gaan of de geleverde hoeveelheid overeenkomt met de aangekochte hoeveelheid. Klachten over duidelijk aanwijsbaar en/of zichtbare gebreken moeten binnen de 8 dagen na levering worden gemeld. Daarna kan AMBUPC  niet meer  aansprakelijk worden gesteld. Klachten in verband met verborgen gebreken zijn slechts ontvankelijk indien zij uiterlijk binnen 7 dagen ter kennis van AMBUPC  worden gebracht. Klachten geven de koper geenszins het recht de nakoming van zijn verplichting tegenover AMBUPC op te schorten.
Artikel 12 -- Overmacht
In geval van overmacht is AMBUPC  niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet- tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een(telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.
Artikel 13 -- Privacy
AMBUPC  zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving.
Artikel 14 -- Toepasselijke recht
Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing. Indien de verkoper door de houding/nalatigheid van de koper wordt genoodzaakt tot invordering langs gerechtelijke weg, zullen alle daarmee verbandhoudende kosten, inclusief honoraria, ten laste van de koper worden verhaald. Eventuele geschillen zullen uitsluitend onderworpen worden aan de bevoegdheid van de rechtbanken te Hasselt

Lid van:
Lid van IT-Resellers Group